Personvernerklæring

Vi anser datavern som en viktig del av å drive virksomhet. Fokuset i vår personvernerklæring og -praksis er å behandle personopplysninger på en riktig og lovlig måte, og samtidig opprettholde konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Denne personvernerklæringen gjelder www.airhelp.com, som eies og drives av AirHelps primære operative enhet, dvs. AirHelp Germany GmbH, med hovedkontor i WeWork Warschauer Platz 11–13 i Berlin i Tyskland. I denne personvernerklæringen skal begrepene «AirHelp», «vi», «oss» eller «vår» referere til hele konsernet eller til det enkelt selskapet, alt etter hva som er tilfellet.

Denne personvernerklæringen representerer de fullstendige nettbaserte retningslinjene for personvern som gjelder for aktivitetene våre. Personvernerklæringen forklarer hvilke typer informasjon vi innhenter samt hvordan vi bruker, deler og sikrer informasjonen du gir oss. Den beskriver også hvilke valg du har med tanke på bruk av, tilgang til og korrigering av personopplysningene dine.

Personopplysningene dine behandles lovmessig. Aktivitetene våre styres av gjeldende datavern- og personvernlover (samlet omtalt som «Personvernlover») i forbindelse med tjenestene vi leverer. De spesifikke datavernlovene kan omfatte, avhengig av omstendighetene, personvernforordningen (EU) 2016/679 («GDPR») og den brasilianske personvernloven (Lei Geral de Proteção de Dados eller «LGPD») og andre gjeldende lover og reguleringer som omhandler personvern.

AirHelp Germany GmbH anses som behandlingsansvarlig ettersom de bestemmer formålene og metodene for behandling av personopplysninger.

Definisjoner

I denne personerklæringen, med mindre annet er definert heri, skal begrepene med stor forbokstav nedenfor ha samme betydning som i våre Vilkår og betingelser.

Personopplysninger

Personopplysninger betyr all informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Personopplysninger inkluderer alle typer informasjon som direkte eller indirekte identifiserer en person, f.eks. navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv.

Prinsipper

Personvernerklæringen vår er basert på følgende datavernprinsipper:

 • Behandling av personopplysninger skal foregå på en lovlig, rettferdig og åpen måte.

 • Innhenting av personopplysninger skal kun utføres for spesifikke, uttrykkelige og legitime formål, og personopplysningene skal ikke behandles videre på en måte som er uforenlig med disse formålene.

 • Innhenting av personopplysninger skal være adekvat, relevant og begrenset til det som er nødvendig for formålet de behandles for.

 • Personopplysningene skal være nøyaktige og om nødvendig holdes oppdatert.

 • Alle rimelige tiltak skal iverksettes for å sikre at personopplysninger som er unøyaktige med hensyn til de formål de behandles for, umiddelbart blir slettet eller korrigert uten unødig opphold;

 • Personopplysninger skal ikke oppbevares i en form som muliggjør identifisering i lengre tid enn det som er nødvendig for formålene personopplysningene behandles for.

 • Alle personopplysninger skal oppbevares konfidensielt og på en måte som sikrer formålstjenlig sikkerhet.

 • Personopplysninger skal ikke deles med tredjeparter, med mindre overføring er nødvendig for at AirHelp skal kunne levere tjenestene i Avtalen.

 • Du har rett til å be om tilgang til, korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling, eller til å motsette deg behandling, samt rett til dataportabilitet.

Innhenting av personopplysninger

Hvis du ønsker å benytte tjenestene våre og sende informasjon til oss, kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger for at vi skal kunne drifte og forbedre vår virksomhet og våre tjenester. Personopplysninger kan sendes via nettstedet vårt, e-post, andre elektroniske- eller programvareløsninger som støttes av oss, posttjenester eller telefon. Alle personopplysninger innhentes i samsvar med gjeldende personvernlover. Vi vil kun behandle personopplysninger i den grad det kreves for spesifikke, uttrykkelige og legitime formål eller for et lovpålagt formål på steder vi opererer.

Vi innhenter hovedsakelig personopplysninger som navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse, telefonnummer, pass/ID og nasjonalt identifikasjonsnummer. Vi innhenter slike personopplysninger i den hensikt å levere vår Berettigelsestjeneste, Informasjonstjeneste, AirHelp Plus-medlemskap, Kompensasjonstjeneste og alle andre Tjenester i samsvar med avtalen. Dette er kjernevirksomheten til AirHelp som bedrift.

Vi innhenter også personopplysninger til andre formål, som statistikk, administrasjon og kommunikasjon, IT- og sikkerhetsadministrasjon, fysisk sikring, autentiserings- og autoriseringssystemer, støttesystemer, samarbeid i interne prosjekter og organisatoriske team og aktiviteter.

Vi kjøper flydata fra tredjeparter, f.eks. informasjon om forsinkede eller innstilte flyvninger innen et gitt tidsrom osv. Slik informasjon er ikke-personlige opplysninger, som vi kombinerer med personopplysninger. Berettigelsestjenesten brukes bare til å informere om sannsynligheten for at vedkommende har et berettiget Krav. Vi leverer vår Kompensasjonstjeneste for berettigede Krav på forespørsel.

I den grad du deler personopplysninger om andre Medpassasjerer med oss, er du pålagt å sikre at alle Medpassasjerene har gitt sitt uttrykkelige samtykke til at du deler personopplysningene deres med organisasjonen vår, i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Du er også pålagt å gi Medpassasjerer tilgang til personvernerklæringen vår for å sikre at de er fullstendig informert om vår behandling av opplysningene deres.

Det kan være vi ber om ytterligere informasjon eller dokumenter knyttet til Medpassasjerer. Hvis du eller andre Medpassasjerer ikke oppgir slik informasjon og/eller dokumenter, vil vi ikke kunne tilby tjenestene våre til den/de respektive Medpassasjeren(e). Følgelig vil vi være tvunget til å fjerne personopplysningene for den/de Medpassasjeren(e) fra databasene våre, og vi vil ikke kunne tilby dem Tjenestene våre.

Bruk av personopplysninger

Vi bruker personopplysninger for formålet de ble innhentet for, og vi oppbevarer ikke opplysninger lenger enn det som er nødvendig for dette formålet. Vi kan beholde opplysningene dine så lenge kontoen din er aktiv eller som nødvendig for å yte tjenester, overholde juridiske forpliktelser eller for formålene nevnt ovenfor. Tilgang til personopplysninger er strengt begrenset til personell til AirHelp og dets kontrollerte datterselskaper og tilknyttede selskaper som har riktig autorisasjon i henhold til en bindende avtale med AirHelp, og et klart forretningsbehov for dataene.

Automatiserte prosesser og profilering

AirHelp benytter ikke automatisert behandling i samsvar med artikkel 22 p. 1 i EUs personvernforordning, og personopplysningene dine blir ikke brukt til profileringsformål. Opplysningene dine blir ikke brukt til disse formålene med mindre vi gir deg eksplisitt beskjed om det, og du gir ditt samtykke til det.

Vi kan imidlertid bruke vår egen teknologi og teknologien til partnerne våre til å automatisere visse prosesser. Dette gjør det mulig for oss å tilby deg kjappere og bedre Tjenester.

For å sikre at disse automatiserte prosessene ikke har noen negativ eller uberettiget påvirkning på deg, sjekker teamene våre regelmessig om de fungerer som de skal. Dette gjelder alle gamle og fremtidige prosesser.

Spørsmål om opplysningene dine og automatiserte prosesser kan sendes til personvernansvarlig på e-post til [email protected].

Bruk av informasjonskapsler

Nettstedet vårt og samarbeidspartnerne våre bruker informasjonskapsler eller lignende teknologier for å sikre en best mulig brukeropplevelse og for å analysere trender, administrere nettstedet, spore brukernes bevegelser på nettstedet samt innhente demografisk informasjon om brukerbasen vår som helhet.

Bruken vår av informasjonskapsler er underlagt retningslinjene for informasjonskapsler.

Deling av personopplysninger

Vi vil kun overføre personopplysninger til tredjeparter:

 • dersom du har gitt samtykke til det;

 • dersom det gjøres i en hensikt som er direkte relatert til det opprinnelige formålet som personopplysningene ble innhentet for;

 • dersom det er nødvendig for å utarbeide, forhandle og oppfylle Avtalen med deg;

 • dersom det er nødvendig på grunn av juridiske forpliktelser, administrativt pålegg eller rettskjennelse;

 • dersom det er nødvendig for å opprette eller beskytte rettslige krav eller forsvar i en rettssak;

 • hvis det kreves for å besvare lovlige forespørsler fra offentlige myndigheter, blant annet i spørsmål om nasjonal sikkerhet eller rettshåndhevelse;

 • dersom det forhindrer misbruk eller andre ulovlige aktiviteter, som overlagte angrep, for å sikre personvernet.

Til tider inngår vi avtaler med andre selskaper og forretningspartnere, både innenfor og utenfor EØS-området, om å utføre arbeid på våre vegne, for eksempel juridiske representanter for å iverksette Prosesshandling, eller teknologiselskaper for å forbedre produktene og tjenestene våre. Vi vil dele nødvendig informasjon i disse tilfellene. Før vi deler personlig informasjon, inngår vi skriftlige avtaler med mottakerne som inneholder vilkår for databeskyttelse som beskytter opplysningene dine i henhold til relevante personvernlover.

Tjenesteleverandører vil bare få lov til å innhente personopplysningene de trenger for å levere tjenesten sin. Vi vil ikke utlevere personopplysninger til tredjeparter i den hensikt å gi dem mulighet til å markedsføre produktene eller tjenestene sine til deg. Dersom du ikke ønsker at vi deler personopplysninger med disse selskapene, kan du ta kontakt med personvernombudet («DPO») via e-post: [email protected]

Sikkerhet ved behandling

Sikkerheten til dine personopplysninger er viktig for oss. Vi vil behandle personopplysninger sikkert, og anvende og opprettholde formålstjenlige og allment aksepterte tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring eller utilsiktet tap, endring, uautorisert utlevering eller tilgang, spesielt der behandlingen innebærer overføring av data over et nettverk, og mot alle andre ulovlige former for behandling. Spørsmål om sikkerheten til personopplysninger kan rettes til DPO via e-post: [email protected]

Dine datavernrettigheter

Du har når som helst rett til å be om tilgang til, korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling, eller til å motsette deg behandling, samt rett til dataportabilitet. For å hjelpe oss å holde personopplysningene oppdatert, anbefaler vi at du informerer oss om endringer eller avvik. Dersom du vil se og/eller redigere personopplysninger, få informasjon om hvor lenge vi har tenkt å beholde personopplysninger, dersom du har andre spørsmål om tilgang til personopplysninger, eller dersom du ønsker å be om at vi gir deg informasjon om hvorvidt vi oppbevarer eller på vegne av en tredjepart behandler dine personopplysninger, kan du ta kontakt med DPO via e-post: [email protected]. Vi vil svare på forespørselen din i løpet av rimelig tid.

Søke på en jobb

For jobbsøknader bruker vi et tredjeparts rekrutteringsverktøy for ledelsesformål. Når du søker på en jobb i AirHelp, vil personopplysninger bli behandlet og kontrollert av AirHelp. Søknader skal ikke lagres lengre enn nødvendig eller deles med noen tredjeparter. Dersom du ønsker å få tilgang til, korrigere eller slette personopplysninger, begrense behandling eller motsette deg behandling samt bruke retten til dataportabilitet, kan du ta kontakt med DPO via e-post: [email protected]

Markedsførings-e-poster og reklamepreferanser

Når samtykke er gitt, kan vi sende markedsførings-e-poster. Denne bestemte formen for samtykke må være frivillig, spesifikt informert og utvetydig. Disse kravene oppfylles når du velger (dvs. aktivt godtar) å motta markedsførings-e-poster.

Du vil alltid ha rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med direkte markedsføringsaktiviteter, på forespørsel og uten kostnad, uten å måtte oppgi spesifikke begrunnelser. Du kan gjøre dette ved å bruke «Meld deg ut»-lenken i e-poster fra oss, eller ved å kontakte oss på [email protected]. Hvis du motsetter deg behandlingen, vil personopplysningene dine ikke lenger bli behandlet for direkte markedsføring.

Markedsførings-e-postene inneholder informasjon som vi tror kan være av interesse, som siste nytt om våre produkter og tjenester.

Vi samarbeider med en tredjepart for å vise annonser på nettstedet vårt og administrere annonsene våre på andre nettsteder, inkludert sosiale medier-plattformer. Denne tredjeparten kan bruke informasjonskapsler eller lignende teknologi for å gi deg reklame basert på nettaktiviteten din og interessene dine. Du kan takke nei til interessebasert annonsering. Vær oppmerksom på at du vil fortsette å motta generell reklame.

Ansvar

Vårt juridiske team har ansvar for personvernerklæringen samt overordnet ansvar for å sikre etterlevelse. DPO sørger for etterlevelse av personvernerklæringen på daglig basis, og er involvert i alle saker knyttet til beskyttelse av personopplysninger.

Vi er ansvarlig for, og vil til enhver tid, kunne demonstrere etterlevelse av personvernlovene samt prinsippene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi skal opprettholde oversikt over behandlingsaktivitetene vi har ansvar for, med informasjon slik det kreves av personvernlover, og der det er aktuelt vil vi utlevere oversikten til tilsynsmyndighetene på forespørsel.

Alle spørsmål om denne personvernerklæringen kan rettes til DPO via e-post: [email protected]

Klage

Du har rett til å sende inn en klage på vår behandling av dine personopplysninger. Alle spørsmål og klager skal håndteres innen rimelig tid av DPO i samsvar med interne prosedyrer. Klager kan sendes til DPO via e-post: [email protected].

Dersom du mot all formodning mener at vår behandling av personopplysningene dine bryter med personvernlovverket, kan du også sende inn en klage til en relevant tilsynsmyndighet.

Endringer i denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen kan bli oppdatert fra tid til annen, f.eks. på grunn av endringer i relevant lovgivning eller vår bedriftsstruktur. Dersom det gjøres vesentlige endringer, vil du bli varslet via e-post eller ved en melding på nettstedet før endringen trer i kraft. Vi anbefaler at du besøker denne siden med jevne mellomrom for å få siste informasjon om vår personvernpraksis.

Kontakt

AIRHELP GERMANY GmbH
c/o WeWork
Warschauer Platz 11-13
10245 Berlin
Tyskland

E-mail: [email protected]

Oppdatert: 27. desember 2023
Versjon PP1.23

AirHelp har vært omtalt i:

Dagens Næringsliv logoNRK logoAftenposten logoDagsavisen logo

AirHelp er en del av Association of Passenger Rights Advocates (APRA) som jobber for å promotere og ta hånd om dine rettigheter som passasjer.

Copyright © 2024 AirHelp

Sjekk kompensasjon

Alle flyselskaper